logo ue 2020

Sprawa nr 2/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/797041

 

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Reszlu

(powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawy 1/2023)

w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poprzez

doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”

Projekt nr RPWM.13.02.00-28-0063/22

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości

Działanie 13.2 Ochrona zdrowia