Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Finansowanie pobytu:

 • Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ w części obejmującej świadczenia zdrowotne. NFZ nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania, dlatego pacjenci są zobowiązani wnosić miesięczną opłatę, której wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W chwili obecnej jest to kwota odpowiadająca 250% najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 70% dochodu pacjenta.


Zasady przyjęcia i pobytu w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym:

 • Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą świadczeniobiorców składa skierowanie wraz z kompletem dokumentów ( załączniki plików dostępne do pobrania na naszej stronie)
 • Czas oczekiwania na przyjęcie wynika z kolejności wpisania na listę oczekujących, liczby wolnych miejsc i kontraktu zawartego z NFZ.O zakwalifikowaniu do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjent lub jego opiekun jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji, zgodnie z kolejnością zgłoszenia. 
 • Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ustala Pielęgniarka Koordynująca telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.
 • W sytuacji rezygnacji z proponowanego terminu przyjęcia, osoba zostaje skreślona z listy osób oczekujących.
 • Warunkiem korzystania z usług w ZOL jest uzyskanie w ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonanej wg skali Barthel, od 0 do 40 punktów. Ocenę przeprowadza się przed przyjęciem do ZOL oraz w trakcie pobytu - na koniec każdego miesiąca.
 • W przypadku, gdy stan zdrowia osoby wymagającej leczenia i opieki w ZOL nie pozwala na świadome podjęcie decyzji o ubieganiu się o przyjęcie, a jednocześnie nie posiada ona opiekuna prawnego, zgodę na umieszczenie w placówce może wyrazić Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania chorego. 
 • Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z kompletem dokumentów należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:00 lub przesłać pocztą na adres naszej placówki.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u Pielęgniarki Koordynującej (w siedzibie ZOZ w Reszlu lub telefonicznie)

 

Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia do ZOL obejmuje:

 • skierowanie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub skierowanie lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego,po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
 • zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza opiekującego się pacjentem na oddziale szpitalnym,
 • decyzja o wysokości dochodu (emerytury, renty, zasiłku),
 • kserokopie wypisów z pobytów w szpitalu,
 • kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej,
 • zgoda na odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym.

 

Pacjent zakwalifikowany do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego powinien zabrać ze sobą:

 • stale przyjmowane leki w dawce wystarczającej na pierwszy dzień pobytu (w dniu przyjęcia, ZOL może nie dysponować wszystkimi farmaceutykami używanymi przez pacjenta),
 • rzeczy osobiste takie jak: grzebień, szczoteczka do zębów, akcesoria do obcinania paznokci (cążki, nożyczki), gąbka do mycia, chusteczki nawilżane do pielęgnacji,
 • ubrania: spodnie i bluza dresowa, bawełniane koszulki, obuwie sportowe.

 

Dokumenty do pobrania:


Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Reszlu:
Wniosek o wydanie skierowania: 
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie:
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu:
Komplet wszystkich dokumentów:
Dodatkowo wymaganym dokumentem jest KARTA KWALIFIKACJI żywienia dojelitowego: