Komórki organizacyjne

OPH - Oddział Paliatywno- Hospicyjny:

W naszej placówce prowadzi się zabiegi wykonywane w zakresie leczenia paliatywnego dla osób ze schorzeniami nowotworowymi:
leczenie bólu nowotworowego i innego wg drabiny analgetycznej WHO
leczenie objawowe powikłań choroby nowotworowej
psychoterapia
leczenie przeciwdepresyjne
leczenie odleżyn i profilaktyka przeciwodleżynowa
specjalistyczna paliatywna opieka pielęgniarska

 

ZOL - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Zakres świadczonych usług w Zakładzie Opiekuńczo-leczniczym:
W Zakładzie obejmujemy opieką osoby, które ukończyły 18 rok życia, przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, ale które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoobsłudze i pielęgnacji oraz konieczność stałej kontroli lekarskiej, powinny przebywać w specjalistycznej placówce.
W ZOL udzielamy całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących - leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej, które nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
Zapewniamy profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską, konsultacje specjalistyczne i rehabilitację.
Dysponujemy sprzętem do pielęgnacji i rehabilitacji chorych, zgodnie z wymaganiami NFZ. Z usług ZOL nie mogą korzystać osoby, których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa (w takim przypadku wskazana jest opieka paliatywna lub hospicyjna), choroba psychiczna lub uzależnienie (należy korzystać z leczenia w oddziale opieki psychiatrycznej lub odwykowej).

Świadczenia medyczne obejmują:
całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
opiekę lekarską,
niezbędne konsultacje specjalistyczne,
rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza,
zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne,
dostęp do badań diagnostycznych(wg zakresu lekarza POZ),
ustalenie i stosowanie diety,
zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.
stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny(lub opiekuna)do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Skład zespołu zapewniającego opiekę pacjentom:
lekarze (specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych,rehabilitacji)
psychiatra
neurolog
psycholog
logopeda
pielęgniarki
opiekunki medyczne
rehabilitanci / fizjoterapeuci
terapeuta zajęciowy

Poradnia Chirurgiczna

Pracowania RTG