WYCIĄG PRAW PACJENTA

wtorek, 29, maj 2018 17:40

Poniżej przedstawiamy wyciąg praw pacjenta, jakie przysługują pacjentom korzystającym z opieki medycznej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny.
Przy wyborze kierowaliśmy się użytecznością informacji dla osób korzystających z opieki medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

PRAWA PACJENTA

· Prawo do ochrony zdrowia
· Prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
· Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej opartej na dostępach metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zdrowia lub życia pacjenta
· Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie
· Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniu przez osoby wykonujące zawód medyczny
· Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia od leczenia
· Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta
· Prawo do leczenia bólu
· Prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
· Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
· Prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji o stanie zdrowia
· Prawo do wypisania ze Szpitala na własne żądanie
· Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
· Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych - poufności
· Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
· Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
· Prawo do umierania w spokoju i godności
· Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w szpitalu
· Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobieranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie
· Prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych na wniosek pacjenta oraz osoby upoważnionej przez pacjenta
· Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
· Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
· Prawo do opieki duszpasterskiej
· Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
· Prawo do dochodzenia swoich praw, skarg i zażaleń w stosunku do pracowników Szpitala