Staramy się by stale przyświecało
nam hasło Fachowa Opieka i Wsparcie

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom

 

 

 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu prowadzi działalność od 12 marca 1997 roku.
Nasz Zespół jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym ZOZ w Reszlu jest Powiat Kętrzyński.

Zespół działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)
 • Statutu ZOZ w Reszlu
 • Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez nasz Zespół, nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących lub statucie określa regulamin organizacyjny.

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom.
Osobom zamieszkałym na terenie działalności ZOZ w Reszlu przysługuje pierwszeństwo uzyskania świadczenia przed innymi osobami.
Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
Wykonujemy przede wszystkim zadania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych, świadczeń związanych z opieka paliatywną oraz związanych z ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Zespołu w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.baner ue

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu ( ZOZ w Reszlu) realizuje projekt pn.: „Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Projektowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt nr RPWM.09.01.01-28-0069/20.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Reszlu z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, świadczeń wiązanych z opieką paliatywną i hospicyjną oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Cele szczegółowe w projekcie to:

 • poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności badań diagnostycznych RTG;
 • zwiększenie dostępności badań EKG;
 • poprawa jakości świadczeń dla pacjentów wymagających terapii tlenowej;
 • zwiększenie bezpieczeństwa personelu podmiotu leczniczego;
 • poprawa efektywności pracy podmiotu leczniczego.


W dniu 18 października 2022r., podpisane zostały umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym (Sprawa nr 01/2022) na:

 • Część nr 1 „Dostawa aparatu RTG pracującego w technologii cyfrowej” z firmą Nexus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 (61-754 Poznań).
 • Część nr 2 „Dostawa aparatu EKG” z firmą Nexus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 (61-754 Poznań).
 • Część nr 3 „Dostawa jonizatorów powietrza” (10 szt.) z firmą Nexus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 (61-754 Poznań).
 • Cześć nr 4 „Dostawa koncentratorów tlenu” (6 szt.) z firmą Bjeska Sp. z o. o., Sp. k z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiego 33 (60-479 Poznań).

Ze strony Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu umowę podpisała Pani Katarzyna Ślimak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Firmę Nexus Polska Sp. z o.o. reprezentowała Pani Ewa Dobaczewska-Szalczyk – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Jacek Kobusiński – Wiceprezes Zarządu. Natomiast firmę Bjeska Sp. z o. o., Sp. k reprezentował Pan Maciej Markiewicz – Prezes Zarządu.

zozr stamp dyr 202003