Staramy się by stale przyświecało
nam hasło Fachowa Opieka i Wsparcie

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom

 

 

 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu prowadzi działalność od 12 marca 1997 roku.
Nasz Zespół jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym ZOZ w Reszlu jest Powiat Kętrzyński.

Zespół działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)
  • Statutu ZOZ w Reszlu
  • Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez nasz Zespół, nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących lub statucie określa regulamin organizacyjny.

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom.
Osobom zamieszkałym na terenie działalności ZOZ w Reszlu przysługuje pierwszeństwo uzyskania świadczenia przed innymi osobami.
Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
Wykonujemy przede wszystkim zadania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych, świadczeń związanych z opieka paliatywną oraz związanych z ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Zespołu w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.baner ue

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Projektowej 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działania 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałania 9.1.1 - Rozwój specjalistycznych usług medycznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu:
„Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych
poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”

Nr projektu (umowy o dofinansowanie): RPWM.09.01.01-28-0069/20

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Reszlu. Cele szczegółowe są to: poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności badań diagnostycznych RTG, zwiększenie dostępności badań EKG, poprawa jakości świadczeń dla pacjentów wymagających terapii tlenowej oraz poprawa efektywności pracy podmiotu leczniczego.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 054 090,00 PLN

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi z UE: 824 975,25 PLN

Beneficjent:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
ul. J. Słowackiego 3
11-440 Reszel
 

zozr stamp dyr 202003zozr stamp